Biztonság

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról   Tisztelt Vendégeink!  

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy Rimán Lászlóné, mint adatkezelő, a 9941 Őrtiszentpéter, Baksa szer 13 alatt található, Tókert Vendégház néven üzemelő vendégházban, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit Rimán Lászlóné kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezései alkalmazandók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az alábbiakban részletezettek szerint az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Tókert Vendégház-nak a fenti célok eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: a vendégek a képfelvételeken látszódó képmása, magatartása.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult Rimán Lászlóné.

A Tókert Vendégház által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Tókert Vendégház ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Tókert Vendégháztól. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A vendégház külső bejáratának területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a kapu előtt elhelyezett autók vagyonvédelme.

II. A vendégház kertje. A megfigyelés célja elsősorban a vendégház vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem.